سرکار خانم مهندس مهين منصوري اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40941

تاریخ ورود به سازمان : 20/9/1386
 


شماره پروانه: 40941
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1400/7/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1