جناب آقای مهندس مسعود شيخ بهايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40940

تاریخ ورود به سازمان : 22/9/1386
 


شماره پروانه: 40940
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/29
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/29
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3