جناب آقای مهندس محسن شريفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40939

تاریخ ورود به سازمان : 16/9/1386