جناب آقای مهندس اميرحسين رحيمي نژاد رنجبر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40936

تاریخ ورود به سازمان : 3/7/1386