جناب آقای مهندس ايمان حقيقت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40934

تاریخ ورود به سازمان : 23/7/1386
 


شماره پروانه: 40934
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/11/24
تاریخ پایان اعتبار: 1400/11/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3