جناب آقای مهندس سعيد مري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40933

تاریخ ورود به سازمان : 30/9/1386