جناب آقای مهندس مسيح قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40931

تاریخ ورود به سازمان : 26/8/1386