جناب آقای مهندس مجتبي غديري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40930

تاریخ ورود به سازمان : 24/8/1386