جناب آقای مهندس حسن فخاريان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40929

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1386
 


شماره پروانه: 40929
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/5/19
تاریخ پایان اعتبار: 1396/5/19
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2