جناب آقای مهندس محمود صالح انارکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40928

تاریخ ورود به سازمان : 2/8/1386
 


شماره پروانه: 40928
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/6/15
تاریخ پایان اعتبار: 1397/6/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2