جناب آقای مهندس نادر فتحيان پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40926

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1386