جناب آقای مهندس حميد صالحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40923

تاریخ ورود به سازمان : 5/8/1386