جناب آقای مهندس علي بابا موسي عربي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40922

تاریخ ورود به سازمان : 1/8/1386