جناب آقای مهندس حسن ايوبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40920

تاریخ ورود به سازمان : 17/7/1386