جناب آقای مهندس سيد محمد صادقيه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40916

تاریخ ورود به سازمان : 13/8/1392