جناب آقای مهندس مهدي شفيعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40915

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1387
 


شماره پروانه: 40915
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/8/10
تاریخ پایان اعتبار: 1397/8/10
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: