جناب آقای مهندس بهزاد نه روزيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40914

تاریخ ورود به سازمان : 29/6/1386