جناب آقای مهندس حسين خليلي نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40911

تاریخ ورود به سازمان : 17/6/1386
 


شماره پروانه: 40911
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/1/31
تاریخ پایان اعتبار: 1399/1/31
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: