جناب آقای مهندس احمد باطني شلماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40910

تاریخ ورود به سازمان : 20/6/1386