جناب آقای مهندس امين رهبري قهنويه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40906

تاریخ ورود به سازمان : 21/5/1386
 


شماره پروانه: 40906
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/8/10
تاریخ پایان اعتبار: 1397/8/10
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3