جناب آقای مهندس مهدي خداپرست

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40904

تاریخ ورود به سازمان : 11/5/1386
 


شماره پروانه: 40904
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/12/19
تاریخ پایان اعتبار: 1393/12/19
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2