جناب آقای مهندس احمد ديانت دار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40903

تاریخ ورود به سازمان : 31/4/1386