جناب آقای مهندس سيد اسماعيل رحيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40902

تاریخ ورود به سازمان : 3/5/1386