جناب آقای مهندس سيدعظيم سادات

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40900

تاریخ ورود به سازمان : 25/2/1386
 


شماره پروانه: 40900
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/8
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3