جناب آقای مهندس عباس شاه پسند

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40899

تاریخ ورود به سازمان : 30/4/1386
 


شماره پروانه: 40899
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/7/17
تاریخ پایان اعتبار: 1396/7/17
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3