جناب آقای مهندس محمد معصومي دهقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40894

تاریخ ورود به سازمان : 16/2/1391
 
ايميل : Masoumi@live.com