جناب آقای مهندس بهنام موسي پور بالغ

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40893

تاریخ ورود به سازمان : 10/3/1386
 


شماره پروانه: 40893
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/9
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/9
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2