جناب آقای مهندس اميد امامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40891

تاریخ ورود به سازمان : 2/3/1386