جناب آقای مهندس حميد يزداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40889

تاریخ ورود به سازمان : 23/2/1386