سرکار خانم مهندس زينب علايي کاخکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40886

تاریخ ورود به سازمان : 26/5/1393