جناب آقای مهندس جواد قرائتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40885

تاریخ ورود به سازمان : 23/1/1386