سرکار خانم مهندس سميه محمدي چم پيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40884

تاریخ ورود به سازمان : 21/1/1386
 


شماره پروانه: 40884
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/24
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3