جناب آقای مهندس هادي خسروي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40883

تاریخ ورود به سازمان : 19/1/1386