جناب آقای مهندس حنيف جعفري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40881

تاریخ ورود به سازمان : 18/1/1386