جناب آقای مهندس محمد صادقي قوام آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40880

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1386
 


شماره پروانه: 40880
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/10/5
تاریخ پایان اعتبار: 1400/10/5
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2