جناب آقای مهندس ابوالفضل مرتهب

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40878

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1386
 


شماره پروانه: 40878
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/11
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/11
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: