جناب آقای مهندس محمود معتمدي محمدآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40877

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1386
 


شماره پروانه: 40877
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/16
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/16
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2