سرکار خانم مهندس شکوفه جمشيديان قلعه شاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40875

تاریخ ورود به سازمان : 18/11/1385