جناب آقای مهندس منوچهر محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40867

تاریخ ورود به سازمان : 10/10/1385
 


شماره پروانه: 40867
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/1/26
تاریخ پایان اعتبار: 1398/1/26
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2