جناب آقای مهندس محمد وحيد صديقين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40865

تاریخ ورود به سازمان : 2/10/1385