جناب آقای مهندس محمد رضا مصدق منشادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40864

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40864
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/5/17
تاریخ پایان اعتبار: 1395/5/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3