جناب آقای مهندس سيد مهدي سجادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40862

تاریخ ورود به سازمان : 8/9/1385