جناب آقای مهندس بهرام بختياري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40859

تاریخ ورود به سازمان : 2/3/1385
 


شماره پروانه: 40859
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/8/23
تاریخ پایان اعتبار: 1392/8/23
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3