جناب آقای مهندس نيما جعفري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40857

تاریخ ورود به سازمان : 7/2/1393