سرکار خانم مهندس فاطمه صالحي مورکاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40855

تاریخ ورود به سازمان : 11/8/1385