جناب آقای مهندس محمدرضا صالحي بختياري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40854

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1385