سرکار خانم مهندس هوفر قادريان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40853

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1385
 


شماره پروانه: 40853
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/21
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3