جناب آقای مهندس سيد جعفر حجازي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40852

تاریخ ورود به سازمان : 10/7/1385