جناب آقای مهندس مهدي نحوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40850

تاریخ ورود به سازمان : 6/6/1385
 


شماره پروانه: 40850
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/9/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/9/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2