جناب آقای مهندس هادي ريخته گران

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40845

تاریخ ورود به سازمان : 11/5/1385
 


شماره پروانه: 40845
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/4
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/4
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2